Etusivulle!
   
 Erkki
Tästä Jyväskylän sosialidemokraattien vaalisivuille!

Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen


Sosialidemokraattien kuntapoliittinen ohjelma vaalikaudelle 2009 – 2012 Jyväskylässä 

Sosialidemokraattien tunnus kuntavaaleihin 2008 on toimiva kunta – hyvinvoiva kuntalainen. Toiminnan lähtökohtana sosialidemokraattisessa kuntapolitiikassa on osallisuus ja demokratia, palvelurakenne on toimiva ja tehokas, kunta on elinvoimainen, rakenteet ovat taloudellisesti kestävät ja toiminta eettistä sekä eri elämäntilanteissa olevien kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtivaa. 

Uusi Jyväskylä astuu vaalikaudelle 2009 – 2012 rakenteeltaan vahvistuneena ja entistä elinvoimaisempana Keski-Suomen veturina. Sosialidemokraattinen kuntapolitiikka Jyväskylässä on ollut historiallisen uuden kuntarakenteen syntymisen vahvana tukijana. Uudessa Jyväskylässä on 130000 asukasta ja maapinta-ala kymmenkertaistuu. Kasvava kaupunkiseutu asettaa palvelujärjestelmän kehittämiselle suuren haasteen. Samalla se avaa uudet mahdollisuudet elinkeinorakenteen ja maankäytön kehittämiselle.
 
Koulutusta koko ikäluokalle 

Suomalaisen tasa-arvon keskeinen perusta on laadukas, maksuton opintie esikoulusta aina akateemiseen tutkintoon asti. Kasvatusvastuu on vanhemmilla, mutta varhaiskasvatus ja koulu tukevat hyvää kasvua läpi koko koulutusjärjestelmän. Kouluhyvinvointiin kaikilla koulutuksen asteilla on erityisesti panostettava.

Varhaiskasvatuksesta kouluvalmiuksia 

Sosialidemokraatit tukevat subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä. Lapsiperheiden tukeminen tapahtuu parhaiten kehittämällä päivähoitoa siten, että perheille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja lasten päivähoidon järjestämiseen. On tärkeää, että päivähoitopaikat sijoittuvat lähelle perheitä tai työssäkäyntimatkojen varrelle. Kaupungin on kannettava päävastuu päivähoitopaikkojen järjestämisestä. Esiopetusta kehitetään vaalikaudella siten, että se niveltyy luontevasti alkuopetukseen, kehittämällä sivistystoimen ja sosiaalitoimen yhteistyötä. 

Varhaiskasvatus on lapsen kouluvalmiuksia ja elämäntaitoja kehittävää toimintaa leikin ja hoivan ohessa. Esi- ja alkuopetuksen nivelvaihetta kehitetään siten, että siirtyminen esiopetuksesta kouluun tapahtuu luontevasti, kehittämällä perusopetuksen ja päivähoidon yhteistyötä. Huolehditaan siitä, että kaikilla kuusivuotiailla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen. 

Perusopetuksen resurssit kohdalleen – pois ylisuurista opetusryhmistä

Sosialidemokraattien vaatimuksena on, että perusopetuksen – ala – ja yläkoulujen – resurssit uudessa Jyväskylässä vastaa suurten kaupunkien keskiarvoa. Tämä tarkoittaa resurssointia opetukseen, pois ylisuurista opetusryhmistä, oppimateriaalin päivittämistä ja erityisopetuksen kehittämistä, kouluavustajien riittävyyttä ja kuljetusten järjestämistä haja-asutusalueilla. Oppilashuoltoa kehitetään. Lääkäripalveluja, kouluterveydenhoitajia, koulukuraattoreita ja koulupsykologeja palkataan lisää. Pääpaino oppilashuollossa suunnataan ennaltaehkäisevään työhön.

Koulujen kerhotoiminta palautetaan olennaiseksi osaksi koulun arkea sivistystoimen lautakuntien yhteistyönä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sosialidemokraattien tavoitteena on, että kouluverkko takaa perusopetuksen kohtuullisella etäisyydellä kaikille pienille koululaisille koko uuden Jyväskylän alueella. 

Toisen asteen koulutus koko ikäluokkaa koskevaksi 

Sosialidemokraattien tavoitteena on toisen asteen koulutuksen kehittäminen koko ikäluokkaa koskevaksi niin, että keväällä 2010 peruskoulunsa päättävistä nuorista kaikki olisi syksyllä toisen asteen koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai työpajatoiminnassa. Lukiokoulutuksen asema selvitetään osana toisen asteen koulutuksen kokonaisuutta. Lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö järjestetään keskittämällä koko toisen asteen koulutus 1.1.2010 alkaen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hoitoon. 

Kaksoistutkinnon suorittamista edistetään. Myös lukion ja ammatillisen koulutuksen oppilashuoltoon panostetaan resursseja niin, että koulutuksensa keskeyttäneiden määrä saadaan mahdollisimman pieneksi. Jyväskylän lukioverkkoa kehitetään niin, että jokaisella lukiolla on mahdollisuus selvitä lukioiden uudesta opetussuunnitelmasta. Palokan koulukeskusta kehitetään niin, että se mahdollistaa lukion, yläasteen ja kansalaisopiston toiminnalle tilat. Voionmaan urheilulukion asema turvataan. 

Jyväskylän seudun kansalaisopiston roolia vapaan aikuiskoulutuksen organisoijana vahvistetaan. Valtionosuusjärjestelmää uusittaessa on turvattava opistotyön rahoituspohja ja kuntaosuus, jotta opiskelijoilta perittävät kurssimaksut voidaan pitää kohtuullisena.

Sosiaalityöhön ennaltaehkäisevä ote

Laatua sosiaali- ja terveyspalveluihin Sosialidemokraattien tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen alueella huolehtia apua tarvitsevista, ehkäistä syrjäytymistä ja huolehtia eri ikäryhmien tarpeiden ja palveluiden kohtaamisesta. 

Ennaltaehkäisevässä työssä korostuu lapsiperheiden varhainen tukeminen neuvolatoimintaa ja lapsiperheiden kotipalveluita kehittämällä. Kunnalliseen lastensuojelutyöhön on taattava riittävät resurssit ja lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja perheiden tukipalveluita tulee vahvistaa. 

Uudessa Jyväskylässä toteutetaan nuorisokotihanke, mikä tukee erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Oppilashuollon resurssointia kehitetään yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen riittävä myöntäminen tukee niin syrjäytymisvarassa olevia perheitä kuin yksineläjiä. Monikulttuurisessa Jyväskylässä huolehditaan maahanmuuttajien kotoutuksesta ja palvelutarpeista.

Omalääkäri kaikille kaupunkilaisille

Ensiarvoisen tärkeätä on turvata keskitetysti erityissairaanhoitopalvelut Keski-Suomen keskussairaalasta ja nykyisten terveysasemien säilyttäminen toimivina uuden Jyväskylän alueilla. Kyllön ja Palokan terveysasemia kehitetään terveyskeskussairaaloina. Korpilahden terveyskeskus- ja neuvolapalvelut turvataan osana Jyväskylän terveys- keskuspalveluja. Omalääkärijärjestelmä vakiinnutetaan koko uuden Jyväskylän alueella. Yksilöllisyyttä ikävuosiin

Ikääntyvän väestön asumispalveluja on kehitettävä yksilön vapautta kunnioittaen erilaisia vaihtoehtoja tarjoten mm. kotona asuvien kotihoidontukipalveluja kehittämällä ja senioriasuntoja rakentamalla. Vanhusten elämän laatua parannetaan erilaisia asumisen tukipalveluja ja päiväkeskustoimintoja kehittämällä. Liikuntatilojen ja – palveluiden suunnittelussa on painopistettä laajennettava myös ikääntyvien suuntaan. Ikääntyvien kunnon ylläpitoon tulee sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen taata kaikille halukkaille vanhuksille erityinen liikuntaseteli, mikä edistää vanhusten liikuntaharrastuksia ja alentaa -kustannuksia. Vanhusten hoitolaitoksissa on oltava riittävästi henkilöstöä hoidon laadun turvaamiseksi. Omaishoidon tuki ja omaishoitajien jaksamiseksi lomajärjestelyt on saatava lain edellyttämälle tasolle. Omaishoidettaville vanhuksille ja vammaisille on turvattava virikkeellinen hoito ja huolenpito hoitajan loman aikana. 

Laatua erityispalveluihin

Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta tuetaan turvaamalla kuljetuspalvelut sekä kehittämällä avustajajärjestelmää , asumisen tukipalveluita ja aktivoivia päivätoimintoja. Kehitysvammaisten asumispalveluja kehitetään seudullisesti lähikuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Haastavasti käyttäytyville asiakkaille turvataan palvelut seudullisesti. Päihdehuollon ennaltaehkäisevää työtä on kehitettävä koko elämän kattavaksi toiminnaksi. Päihde- ja huumeongelmaisille tulee turvata riittävät kuntoutus- ja tukipalvelut. Täydentäviä sosiaalipalveluja päihdehuollon, hoivatyön ja päivähoidon osalta kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vammaispolitiikan jäsentämiseksi laaditaan uuden kunnan yhteinen vammaispoliittinen ohjelma. 

Kulttuuri osaksi kuntalaisten hyvinvointia 

Sosialidemokraatit katsovat, että kulttuurilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille. Korkeatasoista ja moni- puolista kulttuuritarjontaa on oltava kaikkien kuntalaisten saatavilla ikään, sosiaaliryhmään, asuinpaikkaan ja kulttuuritaustaan katsomatta. Jyväskylän kaupungilla on kokonaisvastuu kulttuuripalveluista, mutta niitä toteutetaan
ja kehitetään yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa. 

Lasten ja nuorten omaehtoista ja monipuolista kulttuuria tuetaan. Taiteen perusopetus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän seudun kansalais-
opiston kanssa. Kulttuuritoimen yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa vahvistetaan mm. ikääntyvien kulttuuriharrastusten edistämiseksi.

Suomalainen kirjastolaitos on ainutlaatuinen sosiaalinen innovaatio, jonka resurssit ja kehittyminen Jyväskylässä  varmistetaan. Lähi- ja pienkirjastoja kehitetään asukkaiden kohtaamispaikkoina, joissa tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia myös tietotekniikan ja Internetin käyttöön. Jyväskylän kaupunginkirjastoa kehitetään Keski-Suomen maakuntakirjastona. 

Uudessa Jyväskylässä kulttuurilaitosten – kuten teatterin, sinfoniaorkesterin ja museoiden – merkitys korostuu paitsi kuntalaisten hyvinvoinnin myös kaupungin vetovoiman ja imagon kannalta. Konserttitalon rakentaminen Jyväskylään vahvistaa kaupungin asemaa kansainvälisesti tunnettuna ja vetovoimaisena kulttuurikaupunkina. Sosialidemokraatit näkevät monikulttuurisuuden voimavarana, joka rikastuttaa kaupungin kulttuurielämää ja 
ilmapiiriä. 

Nuorisotyöhön voimavaroja 

Sosialidemokraatit haluavat panostaa nuorisotyöhön uudella tavalla. Nuorisotyön resurssit mitoitetaan suurimpien kaupunkien keskiarvoon ja nuorisotyötä jäsentämään asetetaan nuorisolautakunta. Erityisnuorisotyötä kehitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorisotiloista rakennetaan monitoimikeskuksia, joissa nuoriso- ja varhaisnuoriso- järjestöjen omaehtoisuutta tuetaan. Yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä edistetään luomalla hankkeita, joiden tavoitteena on nuorten myönteisten asenteiden vahvistaminen monikulttuurisuutta ja eri vähemmistöjä kohtaan. 

Koulujen kerhotoimintaa ja oppilashuoltotyötä tehostetaan. Nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja nuorisoasunto-ongelmien ratkaisemiseksi kohdennetaan erityistoimen- piteitä. Nuorten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään luomalla eri-ikäisille nuorille nuorisolain mukaisesti kuulemisjärjestelmiä heitä koskevissa asioissa. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntaa, ammattikorkeakoulun oppilaskuntaa ja keskiasteen oppilaitosten oppilaskuntia kuullaan opiskelijoita koskevissa asioissa.

Terveyden edistämiseen ja luontoliikuntaan 

Sosialidemokraattien mielestä liikunta on jokaisen kaupunkilaisen perusoikeus. Arkiliikuntaa lisätään paikallisen yhteistyön voimin kouluissa ja oppilaitoksissa. Koululiikunnan muotoja, sisältöjä ja monipuolisuutta kehitetään niin, että kasvavan sukupolven edellytykset terveeseen elämään paranevat. Jyväskylän roolia erityisliikunnan – vammaiset ja muut erityisryhmät - kehtona Suomessa vahvistetaan. Koulujen liikuntatilat eri puolilla uutta Jyväskylää otetaan tehokkaaseen käyttöön poistamalla alle 18-vuotiaiden liikuntaryhmiltä tilojen maksullisuus. Kuntoliikuntaa tuetaan alueellisia liikuntapuistoja kehittämällä sekä latuverkoston, kuntopolkujen ja luistelumahdollisuuksien järjestämisellä. Työikäisen väestön kuntoliikunnalla pyritään ehkäisemään monien aikuisiän kansantautien leviämistä. 

Tuomio – ja Palokkajärvien ympäri jatketaan monipuoliseen liikuntaan soveltuvan, laadukkaan kevyen liikenteen väylän rakentamista. Ulkoilualueiden ja reittien kehittämisestä huolehditaan kaavoituksen avulla. Urheiluseurojen avustukset nostetaan suurimpien kaupunkien tasolle. Seurojen junioritoimintaa jäähalleissa ja uimahalleissa tuetaan mm. liikuntapaikkamaksuja kohtuullistamalla. Jyväskylän seudulle tehdään kaikkien lähikuntien yhteinen liikuntasuunnitelma, joka takaa koko seudun väestön liikuntamahdollisuudet. 

Palokan liikuntahallin rakentamista kiirehditään, jotta kaikkien asuntotaajamien liikuntapaikat saadaan väestöpohjaan nähden samalle tasolle. Ikääntyvien ja erityisryhmien liikuntaa tuetaan esimerkiksi kustannuksia alentavilla liikuntaseteleillä. Liikunta tukee lasten ja nuorten kasvua ja asuinalueiden lähiliikuntapaikat tulee turvata mm. monipuolisten leikkipuistojen muodossa. Liikuntatoiminnan jäsentämiseksi asetetaan liikuntalautakunta. Työllisyys ja elinkeinopolitiikka ja verotus

Sosialidemokraattisen politiikan perustana on taloudellisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen tasa-arvon edistäminen ja heikommassa asemassa olevien ihmisten aseman turvaaminen. Luomalla edellytyksiä elinkeinotoiminnan kehitykselle edistetään taloudellista kehitystä, mahdollistetaan työllisyysasteen tuntuva parantaminen ja kaupunkilaisten hyvinvointi- palvelujen lähtökohta. Yritystoiminnan menestys Jyväskylässä on koko maakunnan etu. Elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kaupungin yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistettävä. JYKESin roolia markkinoiden ohjaajana tulee vahvistaa. 

Hyvä työllisyys on parasta politiikkaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Erityisesti on panostettava pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan, nuorisotyöllisyyden kohentamiseen ja mahdollistettava ammattia vaihtavien aikuisten siirtyminen uudelleen työelämään. Erityisryhmien työllistämiseksi luodaan edellytyksiä sosiaalisten yritysten perustamiselle ja tukemalla myös muita yrityksiä vajaakuntoisten työllistämiseen. Ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta on suunnattava alueellisesti vastaamaan työelämän tarpeita. Tarvitaan myös panostusta ammatilliseen ja täydentävän ammatilliseen koulutukseen maahanmuuttajien kouluttamiseksi suomalaisen työelämän vaatimuksiin. 

Kuntatalouden uudistaminen Jyväskylän seudulla kulminoituu uuden Jyväskylän syntymiseen. Suuremman kuntayksikön on mahdollista laajemman veropohjan avulla varautua työvoiman saatavuuteen mm. suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja väestön ikärakenteen muutoksista aiheutuviin menopaineisiin. Tässä tarvitaan myös valtiolta tehokkaita työllistämistoimenpiteitä. Kiinteistöveron tasapuolisuus turvataan siten, että omana asuntona käytettävää kiinteistöä verotetaan muita kiinteistöjä lievemmin. Peruspalveluohjelman sitovuutta ja merkitystä kuntatalouden raamittajana lisätään.

Kaupunginosien tasapainoinen kehitys 

Sosialidemokraattien tavoitteena turvata laajan uuden Jyväskylän eri osien – kylien, taajamien ja lähiöiden tasapainoinen kehitys. Tämä tapahtuu parhaiten laatimalla erityinen uuden Jyväskylän alueiden maankäytön suunnitelma ja tarkistamalla sen valmistuttua yleiskaavaa. 

Asukasdemokratiaa , vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa kehitetään luomalla eri alueille asukastaloja, jotka toimivat kolmannen sektorin ja järjestötoiminnan keskuksina. Kolmannen sektorin toimijoille on saatava toimivat tilat Jyväskylän keskustaan. Samoin palvelujärjestelmän on tuettava alueiden tasapainoista kehitystä.Vastuuta ympäristöstä – harppaus uuteen ilmastoaikaan

Ympäristöstä huolehtiminen, eheän yhdyskuntarakenteen luominen ja toimiva joukkoliikenteen järjestäminen on uudessa Jyväskylässä erittäin tärkeässä roolissa. Joukkoliikennettä on kehitettävä yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa ennakko- luulottomasti. Koko kaupungin alueelle - Puuppolaa, Tikkakoskea ja Korpilahtea myöten on luotava yhtenäinen taksapolitiikka. Valtakunnallisesti työmatkojen verovähennysoikeutta tulee tarkistaa joukkoliikennettä suosivaksi. Myös joukkoliikenteen maksuttomuutta tulee harkita liikenteellisesti hiljaisina aikoina. Kevyen liikenteen väylien kunnossapito ja monipuolistaminen turvallisiksi on oltava kaupunkisuunnittelun esityslistalla.

Vuokra-asuntotuotanto tulee elvyttää, jotta kaupunkiin muuttaville nuorille lapsiperheille, opiskelijoille ja ikääntyvälle väestölle on tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja. Kaavoituksella ja tonttitarjonnalla on sekä omistus- että vuokra-asuntojen hintataso saatava kuriin. 
.
Jyväskylän Energian vesitoimintoja voidaan ulottaa vähitellen myös sellaisille alueille, joiden liiketaloudellinen odotusarvo on vasta tulevissa vuosissa. Sähkö ja lämpöenergian tuotannossa on vähennettävä öljyriippuvuutta. Keskikaupunkia kehitetään luomalla vihreä väylä – autoton Kauppakatu Aren kulmalta Kampukselle. Viheralue Ainolassa säilytetään tuleville sukupolville ja Haukanniemeä kehitetään ulkoilu - ja retkeilyalueena.

Vesistöillä on arvoa vain puhtaina. Järvien suojelutoimintaa tulee jatkaa ja kehittää. Rannat tulee pääsääntöisesti kaavoittaa kaikkien kaupunkilaisten yhteiseen virkistyskäyttöön. 
Kaupungin toiminnot päivitetään vähitellen uuteen ilmastoaikaan. 

Reilu Suomi on kansanliike oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.
Reilu Jyväskylä on sosialidemokraattien tarjous kuntalaisille parempien peruspalvelujen puolesta.


Takaisin Ekin vaalisivulle!

Tästä takaisin teksteihin!